فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: نظرسنجی از دانش‌آموختگان دانشگاه در مرحله فراغت از تحصیل دکتری 16
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنما دکتری 63
فرم شماره 3: فرم تسویه حساب از دانشگاه دکتری 27
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول ورودی 84 و بعد از آن دکتری 9
فرم شماره 5: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم ورودی 84 و بعد از آن دکتری 4
فرم شماره 6: فرم درخواست تمدید تحصیلی ورودی 88 و بعد از آن دکتری 29
فرم شماره 7: فرم صورتجلسه نمره سمینار دکتری 13
فرم شماره 8: فرم آزمون جامع 1 دکتری 35
فرم شماره 9: فرم درخواست انصراف از تحصیل دکتری 21
فرم شماره 10: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (1) دکتری 31
فرم شماره 11: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (2) دکتری 21
فرم شماره 12: کاربرگ نظرخواهی کیفیت تدریس دانش‌آموختگان ممتاز دکتری 9
فرم شماره 13: فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی دکتری 5
فرم شماره 14: فرم درخواست مرخصی تحصیلی دکتری 14
فرم شماره 15: فرم معرفی اعضاء هیات داوران جلسه صلاحیت مدرسی دکتری 12
فرم شماره 16: فرم گزارش وضعیت تحصیل دکتری 17
فرم شماره 17: فرم تسویه حساب امور دانشجویی دکتری 17
فرم شماره 18: فرم تسویه حساب از دانشکده کشاورزی دکتری 21
فرم شماره 19: فرم درخواست دانشجو درخصوص عدم انتخاب واحد دکتری 3
فرم شماره 20: فرم کار برگ هماهنگی برگزاری آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری 13
فرم شماره 1: نظرسنجی از دانش‌آموختگان دانشگاه در مرحله فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد 13
فرم شماره 2: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 3: فرم تسویه حساب از دانشگاه کارشناسی ارشد 42
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 10
فرم شماره 5: فرم صورتجلسه نمره سمینار کارشناسی ارشد 11
فرم شماره 6: فرم درخواست انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد 27
فرم شماره 7: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (1) کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 8: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (2) کارشناسی ارشد 15
فرم شماره 9: کاربرگ نظرخواهی کیفیت تدریس دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد 9
فرم شماره 10: فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی کارشناسی ارشد 9
فرم شماره 11: فرم درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد 10
فرم شماره 12: فرم معرفی اعضاء هیأت داو ران جلسه صلاحیت مدرسی کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 13: فرم تسویه حساب امور دانشجویی کارشناسی ارشد 36
فرم شماره 14: فرم تسویه حساب از دانشکده کشاورزی کارشناسی ارشد 43
فرم شماره 15: فرم درخواست دانشجو درخصوص عدم انتخاب واحد کارشناسی ارشد 6فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
  فرم شماره 1: فرم گزارش پایان‌نامه‌های مصوب کارشناسی ارشد 61
  فرم شماره 2: دستوالعمل نگارش پایان‌نامه و رساله کارشناسی ارشد 168
  فرم شماره 3: فرم گزارش سه‌ماهه کارشناسی ارشد 46
  فرم شماره 4: تعهدنامه خارج نمودن نمونه کارشناسی ارشد 7
  فرم شماره 5: شیوه نامه تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 4
  فرم شماره 6: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ها کارشناسی ارشد 6
  فرم شماره 7: فرم تعیین استاد راهنما و موضوع سمینار کارشناسی ارشد 30
  فرم شماره 8: فرم تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد 29
  فرم شماره 9: فرم درخواست شرکت در کارگاه آموزشی داخلی کارشناسی ارشد 6
  فرم شماره 10: فرم درخواست شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارجی کارشناسی ارشد 2
  فرم شماره 11: فرم دریافت حق عضویت در انجمن‌های داخلی و خارجی کارشناسی ارشد 8
  فرم شماره 12: فرم معرفی‌نامه دانشجویان به سایر مراکز کارشناسی ارشد 8
  فرم شماره 13: کار برگ تغییر عنوان پایان‌نامه و رساله کارشناسی ارشد 47